Kwaliteit

Veilig en gezond

Veiligheid en gezondheid zijn belangrijke items voor Kom aan boord. We voldoen aan de kwaliteitseisen zoals beschreven in de Wet Kinderopvang.

Kinderdagverblijf Kom aan boord beschikt over een geldige vergunning van de gemeente Smallingerland. De vergunning is verstrekt onder de voorwaarden zoals vermeld in de ´Verordening Kinderopvang´. De GGD controleert jaarlijks in opdracht van de gemeente of ´de Verordening´ nagestreefd wordt.

Er is dagelijks een bedrijfshulpverlener (BHV-er) aanwezig, die in geval van calamiteiten weet hoe te handelen. Daarnaast is het pand uitgerust met een AED (Automatische Externe Defibrillator) en hebben alle pedagogisch medewerksters een ‘EersteHulpAanKinderen-diploma’ van het Oranje Kruis. Ook wordt er jaarlijks een ontruimingsoefening gehouden.

Kinderdagverblijf Kom aan boord voert conform de Wet Kinderopvang een actief veiligheids- en gezondheidsbeleid. We houden ons aan de protocollen en daarnaast wordt er jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd in het dagverblijf. Aan de hand van deze inventarisatie wordt een plan van aanpak geformuleerd. Afspraken over veiligheid en hygiëne zijn vastgelegd in het beleid en protocollen. Deze kunnen aan de hand van de resultaten van de risico-inventarisatie jaarlijks worden bijgesteld en aangepast. Ook is er bij Kom aan boord een draaiboek 'gezondheidsrisico’s in een kindercentrum van het RIVM'.

In het gebouw is een klimaatbeheersingssysteem dat zorgt voor verwarming, koeling en ventilatie. De buitendeur is voorzien van een camera en wij werken met een intercom.

Kortom; wij doen er alles aan om uw kind in een veilige en prettige omgeving (haven) mede op te voeden.

Over ons - overzicht

Kwaliteit

Veiligheid en gezondheid zijn belangrijke items voor Kom aan boord.

Lees verder

Oudercommissie

Om de betrokkenheid van ouders bij de opvang van hun kinderen te vergroten

Lees verder

Inspectie + beleid

Kom aan boord zorgt voor een veilige en gezonde omgeving en stimuleert de ontwikkeling van uw kind.

Lees verder

Ons team

Ontmoet onze medewerkers

Lees verder

Bij ons werken

Op dit moment hebben wij geen vacatures

Lees verder

Blink now

Blink now is de stichting die wij als team, ouders en kinderen van Kom aan boord ondersteunen.

Lees verder